Tilblivelse, lidt historie

Ejendommene i vores karré var omfattet af Københavns Kommunes planer for sanering og byfornyelse, hvilket også indebar etablering af fælles gårdanlæg.

I begyndelsen af 80´erne, længe inden saneringsarbejderne i de enkelte ejendomme var påbegyndt, endsige afsluttet, blev de første møder afholdt mellem ejendomsejerne og Stadsingeniørens Direktorat. I 1986 blev alle karréens beboere indkaldt til et stort orienteringsmøde, hvorefter der blev afholdt en lang række møder, hvor beboerne i fællesskab med saneringsselskabets arkitekt i detaljer planlagde hvordan gårdanlægget skulle se ud.

En usædvanlig nærdemokratisk proces, der efter utallige tegningsudkast mundede ud i et forslag der blev forelagt Byfornyelsesselskabet København, som af kommunen var udpeget til at stå for udførelsen

I sommeren 1989 blev bulldozerne kørt frem og inden vinteren var anlægget etableret. - En langvarig men også meget afgørende fase var slut.