Medlemmer og repræsentanter

Gårdlauget har 11 medlemmer, nemlig de 11 ejendomme der udgør karréens bebyggelse.

Det betyder dog ikke, at den enkelte beboer ikke er underlagt laugets vedtægter og bestemmelser.

Laugets højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang om året.

Generalforsamlingen består således af de 11 medlemmer, eller rettere af en repræsentant fra hver ejendom, der ved fremlæggelse af en fuldmagtserklæring fra ejerskabet i vedkommendes ejendom skal dokumentere at vedkommende har ret til at afgive stemme på generalforsamlingen på sin ejendoms vegne.

På generalforsamlingen ned sættes en bestyrelse, der i det følgende år skal varetage den daglige drift.

Alle 11 medlemmer kan lade sig repræsentere i bestyrelsen.

I ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder eller andelsboliger udpeges ejendommens repræsentant i gårdlauget typisk af ejendommens bestyrelse eller evt. på ejendommens generalforsamling.

I udlejningsejendomme må beboere, der ønsker at repræsentere ejendommen, som nævnt før, indhente udlejers skriftlige samtykke hertil.