Indirekte demokrati

Nogen vil måske mene, at det ikke forekommer videre demokratisk med en snæver kreds på 11 på medlemmer i gårdlauget, nemlig ét medlem for hver af de 11 ejendomme i karréen.

Dette kan der imidlertid ikke ændres ved jf. de tinglyste servitutter og vedtægter.

På den anden side er demokratiet sikret på indirekte vis gennem de enkelte ejer- og andelsboligforeningers generalforsamlinger.

For beboere i udlejningsejendomme må man sige, at der i denne forbindelse hverken er mere eller mindre demokrati end der er i forbindelse med lejeboliger i øvrigt.

Under alle omstændigheder er alle beboerne i gårdlauget velkomne til at komme til generalforsamlingen og give deres besyv med.

Det er dog op til ejerskabet i hver enkelt ejendom at informere ejendommens beboere om generalforsamlingens afholdelse, dagsorden , mv.

Alle 11 ejere modtager fra bestyrelsen: indkaldelse til generalforsamling med regnskab og forslag til budget, generalforsamlingsreferat, samt referat fra alle bestyrelsesmøderne.

På generalforsamlingen har hver ejendom det antal stemmer som svarer til den enkelte ejendoms antal bruttoetagem2.

Retfærdighedsprincippet er her, at jo flere m2 en ejendoms lejligheder udgør jo flere beboere huses der dvs. jo flere beboere jo mere indflydelse.

I bestyrelsen stemmes der almindeligvis ikke om sagerne, men i givet fald har hvert bestyrelsesmedlem én stemme.